Strong Players Open

Location
Director(s) Steve Burrall
Eligibility 5D or stronger
Open or Invitational? Invitational

The Strong Players Open is a 16 player, 4 round tournament. Registration details will be announced in the near future.


Taeil Bei

Jon Boley

Zhaonian [Michael] Chen

Beomgeun Cho

Daniel Chou

Edward Kim

Ge [Kevin] Liu

Benjamin Lockhart

Feijun [Frank] Luo

Gansheng Shi

Pengwang Song

Chanlong Wu

Jimmy Wang

Tengxiao Yang

Yue Zhang

Mingming [Stephanie] Yin