Professional Participants

Pro List

Professional players enrich the Go Congress with their teaching. Each day professional players will be available to analyze U.S. Open games, give lectures, play simultaneous games, and socialize. We are expecting nine professionals sponsored by the Chinese, Japanese, and Korean Go Associations, as well as a similar number of professional players based in North America. The full list is taking shape, but for now we can confirm the following participants:

Heyang ZHOU, 9 dan

Yasuhiro NAKANO, 9 dan

Myungwan KIM, 9 dan

Tianfeng FANG, 8 dan

Hyunghwan KIM, 8 dan

Yoonyoung, KIM, 8 dan

Toshifumi MIZUMA, 7 dan

Yilun YANG, 7 dan

Mingjiu JIANG, 7 dan

Yuto TAJIRI, 5 dan

Li Li NIU, 5 dan

Hai LI, 5 dan

Hajin LEE, 4 dan (retired)

Eiko NIU, 2 dan

Jennie SHEN, 2 dan

Jongho MOON, 1 dan

Eric LUI, 1 dan

Ryan LI, 1 dan

Stephanie YIN, 1 dan

In addition, Inseong HWANG, official teacher of the French Go Association, will lecture.